Hlavné aktivity

kidsProjekt sa bude pri svojej realizácii zameriavať hlavne na tieto aktivity:

  • organizovanie „Otvorených dní kariéry“ pre žiakov a rodičov s cieľom prepojiť vzdelávaciu sféru so svetom práce a výroby
  • poradenstvo pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (zo sociálne málo podnetného prostredia) s cieľom motivácie pre začatie štúdia na strednej škole, alebo odbornom učilišti
  • analýza dopytu a ponuky na trhu práce s výstupmi pre absolventov
  • podpora výberu strednej školy (napr. printové materiály)

Konkrétne aktivity, ktoré sa budú realizovať v rámci projektu:

  • Vytváranie cieľových skupín žiakov 8. ročníkov ZŠ
  • Tvorba metodiky poradenstva pre cieľové skupiny žiakov
  • Realizácia poradenského programu „Otvorené dni kariéry“
  • Monitorovacie aktivity
  • Workshop pre výchovných poradcov o výsledkoch realizácie projektu
  • Mapovanie posunu vo voľbe žiakov po aplikácii poradenských programov

Spôsob výkonu (metodológia) činností projektu

Pri realizácii týchto aktivít použijeme štandardizované psychodiagnostické metódy a softverové programy. Keďže cieľom projektu je zmapovanie záujmov žiakov ZŠ, použijeme dotazníky záujmov:

T-123: Inventár záujmových zameraní pre profesionálnu orientáciu žiakov zisťuje vedomosti, zručnosti a schopnosti, a to ako rozvinuté tak aj potencionálne. Diagnostikuje záujmy pre profesionálnu orientáciu, ktoré spočívajú v tom, že motivácia a záujmy sú jednou z troch základných kategórií podmienok úspešnej a uskutočniteľnej voľby

T-191: Dotazník motivácie výkonu je dobrým diagnostickým prostriedkom na depistáž a poradenský proces pre žiakov, ktorí majú problémy s dosahovaním úspechu a dobrej pracovnej a študijnej výkonnosti. Meria výkonové správanie, ašpiračnú úroveň, vytrvalosť v práci a časovú orientáciu na budúcnosť