Pojem nadania a talentu

school-kid-commonExistuje veľa definícií o vymedzení nadania a talentu. Stretávame sa s jeho chápaním ako súhrnom vrodených zdedených predpokladov, vlôh, alebo ako výsledku rozvoja týchto vlôh. Niekedy sa stotožňuje len so schopnosťami, inokedy sa chápe ako súhrn všetkých predpokladov činnosti. Všeobecne sa však uznáva, že nadanie, resp. talent závisí od biologických, sociálnych, ale aj psychologických zákonitostí, teda od dedičnosti, prostredia, výchovy a aktivity jednotlivca.

Pod nadaním rozumieme vysoké, sčasti vrodené schopnosti, ktoré sa prejavujú všeobecne alebo v špecifickej oblasti, a na ktorých sa tiež podieľa tvorivosť, motivácia a osobnostné vlastnosti.

Pod talentom rozumieme značne rozvinuté a vysoké výkony, ktoré sú založené na vysokých schopnostiach, sčasti vrodených, ale kde veľkú úlohu zohrávajú osobnostné vlastnosti, schopnosti motorické, emocionálne vlastnosti a motivačný systém osobnosti. Nadanie je silne sýtené kognitívnou sférou, to znamená, že o nadaní skôr hovoríme v súvislosti s vedou, technikou a pod., zatiaľ čo talent je skôr sýtený emocionálno-motorickými schopnosťami, teda talent sa skôr prejavuje v športe a umení.

AKO MÔŽEME IDENTIFIKOVAŤ NADANÝCH ŽIAKOV?

Už dávno je známe, že schopnosti obsahujú tri faktory:

  1. Všeobecný G-faktor, ktorý je vo väčšej miere dedičný a charakterizuje všeobecnú dynamičnú energiu jedinca, jej účinnosť a vnútornú hybnú silu; prejavuje sa v každej činnosti jedinca.
  2. Špeciálny S-faktor poukazuje na špeciálne schopnosti jedinca v určitých oblastiach, ako napr. v umení, matematike, športe atď. Bez špeciálnych matematických schopností nikto nemôže byť matematikom, ale bez silného všeobecného G-faktoru nikto sa nemôže stať veľkým matematikom.
  3. K týmto dvom faktorom patrí ešte tretí faktor, bez ktorého sa žiadne nadanie neprejaví. Je to etický E-faktor, ktorý zahŕňa v sebe morálno-vôľové osobnostné vlastnosti jedinca.