Cieľ projektu

after-school-programsCieľ projektu priamo súvisí s globálnym cieľom programového dokumentu, Sektorový operačný plán „Ľudské zdroje“, ktorým je rast zamestnanosti založený na kvalifikovanej a flexibilnej pracovnej sile, pretože súvisí zameraný v podopatrení. Hlavným cieľom podopatrenia zameraného na rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestaniach je zvýšenie dostupnosti, kvality a rozsahu informácií na účely profesijného poradenstva a rozvoj nástrojov na predvídanie budúcich potrieb trhu práce. Zlepšenie úrovne kariérneho poradenstva na území Košického samosprávneho kraja prepojením všetkých vzdelávacích stupňov s trhom práce prostredníctvom cielených poradenských aktivít o povolaniach a zamestnaniach pre žiakov základných škôl je hlavným dôvodom pre vypracovanie poradenských programov v tomto projekte.

Našim cieľom je pomôcť vybraným skupinám žiakov 8. ročníkov ZŠ pri identifikácii ich profesijných záujmov, aktivizovať vnútorné zdroje cez aktívne sebapoznávanie, zvýšiť úroveň sebaregulácie a motivácie, zvýšiť kontrolu týchto žiakov nad výberom svojho budúceho povolania s cieľom zosúladiť ich záujmy s reálnou potrebou a ponukou trhu práce. Zintenzívniť a skvalitniť procesy rozhodovania žiakov pri výbere strednej školy, zosúladiť ich výber s potrebami trhu práce. Zvýšiť motiváciu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pre výber povolania. Zvýšiť dostupnosť, kvalitu a rozsah informácií pre účely kariérneho poradenstva na ZŠ.

Na základe vytvárania podmienok pre optimálnu voľbu t.j. pripraviť, zrealizovať a vyhodnotiť „Otvorené dni kariéry“ na vybraných základných školách. V prípravnej fáze zhromaždiť potrebné informácie o jednotlivých povolaniach t.j. vytvoriť databázu profilov absolventov strených škôl a predkladať ich žiakom a rodičom s možnosťou porovnať ich s reálnou potrebou trhu práce. Cielene poskytovať relevantné informácie pre jednotlivé vybrané skupiny žiakov. Tento zámer realizovať s využitím a následnou aplikáciou špecifických poradenských programov vytvorených a zameraných na zisťovanie záujmov pre túto vekovú kategóriu žiakov.

Partner projektu: Samsung Slovensko, Profesionalni-topidla.cz