Odôvodnenie projektu

Vychádzajúc z koncepcie rozvoja výchovy SR a programových dokumentov Ministerstva školstva je potrebné v maximálnej miere zohľadňovať základný princíp výchovy a vzdelávania, princíp kvality, ktorý hovorí o tom, že sa má poskytovať také vzdelávanie, ktoré umožňuje všetkým občanom efektívne sa zapojiť do sveta práce.

Dlhodobé kultúrne a spoločenské normy považujú vzdelanie za výraznú a významnú hodnotu, ktorá umožňuje vyššiu kvalitu života a uplatnenia jednotlivca. Na dosahovaní želateľnej úrovne vzdelávania participuje viacero činiteľov: záujmy, schopnosti, motivácia jedinca, podmienky, ciele výchovného prostredia a v neposlednej miere celospoločenské potreby, ponuky, ciele. V porovnaní s celoslovenskými ukazovateľmi zamestnanosti, tvorby hrubého domáceho produktu a iných sociálnych a ekonomických ukazovateľov, vykazuje región Košického kraja vysoké percento dlhodobo nezamestnaných a prehlbujúce sa ekonomické a sociálne rozdiely. Projekt pomôže zvýšiť motiváciu žiakov pri výbere štúdia a povolania, aktívny podiel ich spolurozhodovania, a zároveň umožní pracovať so skupinou žiakov hlavne z málo podnetného prostredia, ktorí vykazujú minimálnu úroveň motivovanosti pre voľbu povolania.

atb

V projekte rátame s cielenou pomocou práve pre žiakov, ktorí pre svoju nemotivovanosť sú po ukončení povinnej školskej dochádzky, podľa štatistických ukazovateľov, evidovaní na úradoch práce. Absencia vzorov pracovného a kariérneho postupu v niektorých rodinách negatívne ovplyvňuje motiváciu detí, deformuje ich hodnotový systém, znižuje hodnotu vzdelania a neskoršie možnosť získania spoločensky prospešného povolania v súlade s predstavami a možnosťami dieťaťa. Zapojením rodiča do tohto procesu chceme priblížiť informácie, ktoré mu pomôžu vhodne ovplyvniť dieťa pri výbere školy a prípadne povolania a inovačnými formami poradenskej práce zvyšovať jeho záujem o dieťa v tejto oblasti. Aktívnym pracovným nástrojom v prípravnej fáze projektu je prieskum stavu motivácie, informovanosti a vhodnosti voľby žiakov.

Realizáciou projektu sledujeme zvýšenie dostupnosti a rozsahu informácií potrebných k vhodnému rozhodnutiu. Týmto projektom sledujeme vytvorenie efektívneho modelu poradenstva o povolaniach a zamestnaniach, prostredníctvom ktorého chceme zvýšiť úroveň sebapoznania, sebaregulácie a vedomého rozhodovania žiakov a rozšírenie ich informovanosti o svete práce. Vytvorí sa tak základ pre konforontáciu individuálnej voľby žiaka s reálnymi potrebami a ponukami trhu práce, čím sa zlepší miera flexibility a adaptability pri voľbe povolania. Proces rozhodovania sa žiaka súvisí s jeho schopnosťou orientovať sa v explózii informácií a našou snahou je docieliť, aby im rozumel a vedel ich využívať v meniacich sa podmienkach života. Pre efektívny výkon budúceho povolania teda budeme rozvíjať u žiakov kľúčové kompetencie – kompetencie vymedzujúce spôsobilosť mladého človeka preukázať vedomosti, zručnosti, schopnosti v praktickej činnosti.

Projekt v spolupráci so spoločnosťami: http://www.eprofi.sk/https://www.telekom.sk/