Nadväzujúce stratégie

European union concept, digital illustration.Projekt Milénium

koncepcia rozvoja výchovy a vzdelávania v SR hovorí, že je potrebné v maximálnej miere zohľadňovať základný princíp výchovy a vzdelávania, princíp kvality, ktorý hovorí o tom, že sa má poskytovať také vzdelávanie, ktoré umožňuje všetkým občanom efektívne sa zapojiť do sveta práce.

Memorandum celoživotného vzdelávania

je formou vzdelávania, ktoré poskytuje druhú šancu tým, ktorí z rozličných príčin dostatočne nevyužili svoju prvú šancu v rámci počiatočného vzdelávania. Adekvátne a časovo vhodne poskytnuté profesijné poradenstvo môže predísť práve takto zadefinovanej medzere vo vzdelávaní niektorých jedincov.

Národný pán regionálneho rozvoja

po prechode niektorých kompetencií z úrovní štátnej správy na VÚC a samosprávy sa položil základný kameň regionálnych koncepcií na optimalizáciu a racionalizáciu siete škôl a školských zariadení. Zároveň sa urobil krok k zosúlaďovaniu záujmu žiakov a potreby regiónov.

  • Programy hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí a mikroregiónov
  • Regionálne stratégie rozvoja Košického kraja
  • Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
  • Projekt medzinárodne vzdelávania a cestovania (Chorvátsko, Bulharsko, Nemecko)
  • Dokumenty EÚ, sociálna charta čl. 9 – právo na poradenstvo (Dovolenky, EuropaEgypt, Grécko)

Návrh zákona o výchove a vzdelávaní /školský zákon/

prvý ucelený legislatívny súbor školských noriem zosúlaďujúci doterajšiu školskú legislatívu s organizačnými zmenami zriaďovateľských pôsobností a nové filozofické smery a obsahovú náplň výchovy a vzdelávania. Uvedené strategické dokumenty zdôrazňujú prácu s individuálnym ľudským potenciálom ako možnú cestu rozšírenia voľby povolania s prihliadaním na nároky a meniace sa podmienky trhu práce. Nadväzujú na základný princíp výchovy a vzdelávania, na princíp kvality, ktorý znamená poskytovať jedincovi také vzdelávanie, ktoré zodpovedá jeho vnútornému poteciálu, zohľadní jeho záujmy, ale berie v úvahu potreby trhu práce a regionálne špecifiká a tak mu umožní efektívne sa zapojiť do sveta práce.