Cieľové skupiny

prieskumCieľové skupiny zahrnuté v projekte predstavujú žiaci 8. ročníkov na vybraných základných školách Košického kraja, ktorí po úvodnom screeningu a prípravnej fáze budú zadelení do troch cieľových skupín:

  • skupina žiakov rozhodnutých pre študijné a učebné odbory a povolania nekorešpondujúce s potrebami trhu práce a žiakov s neadekvátnym výberom vzhľadom k svojim vnútorným predpokladom
  • skupina žiakov nerozhodných
  • skupina žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia bez motivácie k ďalšiemu štúdiu alebo výberu povolania

Priami príjemcovia:

  • účastníci prieskumu /1600 žiakov počas 24 mesiacov trvania projektu/
  • účastníci poradenského programu „Otvorené dni kariéry“ /cca 75% žiakov/
  • výchovní poradcovia na základných školách /18 škôl/
  • zamestnanci PPP a CVPP /31 zamestnancov/

Nepriami príjemcovia:

  • pedagogickí zamestnanci vybraných základných škôl, v ktorých sa uskutočnia Otvorené dni kariéry
  • zákonní zástupcovia žiakov
  • odborní zamestnanci Úradov práce a sociálnych vecí a rodiny