Odštartuj kariéru

Aktuálne otázky smerovania kariérovej výchovy a metodiky výchovného poradenstva zamestnávajú v súčasnosti nielen odbornú, ale aj laickú verejnosť a trh práce. Centrálne orgány na úseku školstva sú si vedomé potreby legislatívnej úpravy procesu voľby povolania končiacich žiakov.

Cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti, kvality a rozsahu informácií pre účely profesijného poradenstva prostredníctvom aktivít „Otvorené dni kariéry“.

Našim cieľom je pomôcť vybraným skupinám žiakov 8. ročníkov pri identifikácii ich profesijných záujmov, aktivizovať vnútorné zdroje cez aktívne sebapoznávanie, zvýšiť úroveň sebaregulácie a motivácie, zvýšiť kontrolu týchto žiakov nad výberom svojho budúceho povolania s cieľom zosúladiť ich záujmy s reálnou potrebou a ponukou trhu práce. Zintenzívniť a skvalitniť procesy rozhodovania žiakov pri výbere strednej školy, zosúladiť ich výber s potrebami trhu práce. Zvýšiť motiváciu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pre výber povolania. Zvýšiť dostupnosť, kvalitu a rozsah informácií pre účely kariérneho poradenstva na ZŠ.

Každé poradenské zariadenie sa bude venovať 200 žiakom počas trvania projektu. Odborný tím z každej poradne bude tvorený psychológom alebo špeciálnym pedagógom, metodikom pre profesijné poradenstvo a sociálnym pracovníkom. Cieľom programov je zmapovať záujmy a motiváciu žiakov a poskytnúť relevantné informácie o študijných a učebných odboroch stredných škôl a spojiť ich s poznatkami z trhu práce tak, aby voľba štúdia či povolania korelovala so spoločenskými potrebami.

Vzdelávanie ako hodnota

Vychádzajúc z koncepcie rozvoja výchovy SR a programových dokumentov Ministerstva školstva je potrebné v maximálnej miere zohľadňovať základný princíp výchovy a vzdelávania, princíp kvality, ktorý hovorí o tom, že sa má poskytovať také vzdelávanie, ktoré umožňuje všetkým občanom efektívne sa zapojiť do sveta práce.

Dlhodobé kultúrne a spoločenské normy považujú vzdelanie za výraznú a významnú hodnotu, ktorá umožňuje vyššiu kvalitu života a uplatnenia jednotlivca. Na dosahovaní želateľnej úrovne vzdelávania participuje viacero činiteľov: záujmy, schopnosti, motivácia jedinca, podmienky, ciele výchovného prostredia a v neposlednej miere celospoločenské potreby, ponuky, ciele. V porovnaní s celoslovenskými ukazovateľmi zamestnanosti, tvorby hrubého domáceho produktu a iných sociálnych a ekonomických ukazovateľov, vykazuje región Košického kraja vysoké percento dlhodobo nezamestnaných a prehlbujúce sa ekonomické a sociálne rozdiely.

Vychádzajúc z koncepcie rozvoja výchovy SR a programových dokumentov Ministerstva školstva je potrebné v maximálnej miere zohľadňovať základný princíp výchovy a vzdelávania, princíp kvality, ktorý hovorí o tom, že sa má poskytovať také vzdelávanie, ktoré umožňuje všetkým občanom efektívne sa zapojiť do sveta práce. Dlhodobé kultúrne a spoločenské normy považujú vzdelanie za výraznú a významnú hodnotu, ktorá umožňuje vyššiu kvalitu života a uplatnenia jednotlivca. Na dosahovaní želateľnej úrovne vzdelávania participuje viacero činiteľov: záujmy, schopnosti, motivácia jedinca, podmienky, ciele výchovného prostredia a v neposlednej miere celospoločenské potreby, ponuky, ciele. 

V porovnaní s celoslovenskými ukazovateľmi zamestnanosti, tvorby hrubého domáceho produktu a iných sociálnych a ekonomických ukazovateľov, vykazuje región Košického kraja vysoké percento dlhodobo nezamestnaných a prehlbujúce sa ekonomické a sociálne rozdiely. Projekt pomôže zvýšiť motiváciu žiakov pri výbere štúdia a povolania, aktívny podiel ich spolurozhodovania, a zároveň umožní pracovať so skupinou žiakov hlavne z málo podnetného prostredia, ktorí vykazujú minimálnu úroveň motivovanosti pre voľbu povolania

Blog: 9 otázok, ktoré pomôžu k výberu školy a štartu kariéry

Naši Partneri

Hľadáte na firemný event barový catering a barmanskú show?  Vyskúšajte partybar.sk.
Máš vzťah k sedacím vakom a nábytku ? Skvelú kariéru môžeš odštartovať aj na honest.sk.
Tvorba web stránok visibly.sk – správna voľba ! Expanzia eshopu. Ponúkame kvalitné odvlhčovače od spoločnosti Eprofi.sk.
Bakalárska práca je záverečná vedecko-kvalifikačná písomná práca bakalárskeho študijného programu.
Potrebujete efektívne riešiť riadenie ľudských zdrojov vo vašej spoločnosti? Odporúčame chytré riešenie od spoločnosti Vema.